Facebook stock

Allgemein

Facebook is a social networking site accessible to anyone whose head office is located in PaloAlto. People using Facebook can create networks and special groups, exchange messages via chat, publish photos and use the available applications and games. Facebook was created on 4 February 2004 at Harvard University by Mark Zuckerberg, who currently serves as the company’s CEO. The original target group were high school and university students to whom Facebook was supposed to improve communication. The social network has developed dynamically and became popular also on other continents. Currently, Facebook has over 2 billion users worldwide.  6 years later, in 2010, a film was made about Facebook „The Social Network“, which was awarded three Oscars.

Facebook’s stock market value

Facebook’s stock market value is quite high, which is associated with high share prices. Currently, the market value of the company is estimated at over 588 billion dollars, while Mark Zuckerberg is ranked fifth in the Forbes magazine’s ranking of the world’s richest people.  In June 2019, Facebook announced its cryptocurrency launch, which he called Libra. It will be launched in 2020 and will be supported by the Calbra application.

Facebook shares

Over the years, Facebook has had its ups and downs. Despite this, it can be said that the long-term prospects for the company remain positive, and Facebook itself is a safe choice.  This does not mean that you can buy its shares without thinking about it. Any beginner and experienced investor should be able to estimate the value of shares, taking into account general economic and industry conditions. Anyone who decides to buy shares in Facebook should examine the company’s finances beforehand. These can be found in his SEC files, which are available on the company’s website. Every investor should analyze the growth of advertising revenue, usage trends, risks for this operation, prospects, and carefully look at profit margin trends.  If you already decide to invest in Facebook, you can do so in several ways.

Buying Facebook shares

If you’re determined to buy Facebook shares, your next step is to calculate the number of shares to buy. Prices per share for Facebook are changing, but they are still around USD 170 per share.  If you do not yet have an open investment account with the chosen broker, you must do so and deposit the first amount into his or her account. The next step will be to buy shares, i.e. so called giving stock exchange order. You will place an order via the Internet, in the application of the previously selected broker.  You can try to buy Facebook shares from such brokers as:

Exante
TMS Brokers
eToro

Trading options on Facebook shares

People who are ready to invest in Facebook may decide to trade options.  This is an opportunity to sell and buy the underlying asset at a specific, fixed price over a fixed period of time, otherwise known as the option’s exercise date. An option may be a contract made on a non-regular market or traded on an stock exchange.

CFDs for Facebook shares

When buying CFDs based on Facebook shares, the investor has the opportunity to receive a dividend or earn on falling prices of these shares.  This is a highly speculative market, but it can bring considerable profits. In a nutshell, it consists of earning from the price changes of the share chosen by the investor. If you want to start trading CFDs with Facebook you can take a look at the offers of the following brokers:

TMS
XTB
City Index
eToro

If you are looking for a large foreign company in which to invest money, Facebook may be an interesting option to consider. Remember that investment decisions should be made independently and preceded by a detailed market analysis.

Dowiedz się jak inwestować z Facebookiem!

Facebook to serwis społecznościowy dostępny dla każdego, którego główna siedziba znajduje się w Palo Alto. Osoby korzystające z Facebooka mogą tworzyć sieci i specjalne grupy, wymieniać się wiadomościami za pomocą czatu , publikować zdjęcia oraz korzystać z dostępnych aplikacji i gier. Facebook został stworzony 4 lutego 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda przez Marka Zuckerberg’a, który aktualnie pełni funkcję dyrektora generalnego firmy. Pierwotną grupą docelową byli uczniowie szkół średnich i uczelni wyższych, którym Facebook miał ułatwić komunikację. Portal społecznościowy dynamicznie się rozwinął i stał się popularny również na innych kontynentach. Obecnie Facebook posiada ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie.  6 lat później, czyli w 2010 roku nakręcono film o Facebooku ,,The Social Network”, który został nagrodzony trzema Oscarami.

Wartość giełdowa Facebooka

Wartość giełdowa Facebooka wpisuje się dość wysoko, co wiąże się z wysokimi cenami akcji. Obecnie wartość rynkowa firmy jest wyceniona na ponad 588 mld dolarów, zaś Mark Zuckerberg znajduje się na piątym miejscu rankingu najbogatszych ludzi świata magazynu ,,Forbes”.  W czerwcu 2019 roku Facebook ogłosił wprowadzenie na rynek kryptowaluty swojego autorstwa, którą nazwał Libra. Wejdzie ona w obieg w 2020 roku i będzie obsługiwana przez aplikację Calbra.

Udziały w Facebooku

Na przestrzeni lat Facebook miał swoje wzloty i upadki. Pomimo tego można stwierdzić, że długoterminowe perspektywy dla firmy pozostają pozytywne, a sam Facebook jest pewnym wyborem.  Nie oznacza to, że można kupić jego akcje bez wcześniejszego zastanowienia. Każdy początkujący i doświadczony inwestor powinien potrafić wycenić wartość akcji, biorąc pod uwagę ogólne warunki ekonomiczne i branżowe. Każdy, kto zdecyduje się na kupno akcji Facebooka, powinien wcześniej zbadać finanse firmy. Można znaleźć je w jego aktach SEC, które znajdują się na stronie internetowej spółki. Każdy inwestor powinien przeanalizować wzrost przychodu z reklam, trendy użytkowania, ryzyko dla owej operacji, perspektywy oraz dokładnie przyjrzeć się trendom w zakresie marży zysku.  Jeśli już zdecydujesz się na inwestycje w Facebooka, możesz zrobić to na kilka sposobów.

Kupno akcji Facebooka

Jeśli jesteś zdecydowany na kupno akcji Facebooka, Twoim następnym krokiem będzie obliczenie liczby akcji do kupienia. Ceny jednej akcji dla Facebooka zmieniają się, lecz wciąż oscylują wokół 170 USD za jedną akcje.  Jeśli nie masz jeszcze założonego rachunku inwestycyjnego u wybranego maklera, musisz to zrobić oraz wpłacić pierwszą kwotę na jego konto. Kolejnym krokiem będzie kupno akcji, czyli tak zwane złożenie zlecenia. Złożysz je za pośrednictwem Internetu, w aplikacji wybranego wcześniej maklera.  Akcje Facebooka możesz spróbować kupić je u takich brokerów jak:

  • Exante
  • TMS Brokers
  • eToro

Handel opcjami na akcje Facebooka

Osoby, które są gotowe zainwestować w Facebooka mogą zdecydować się na handel opcjami.  Jest to możliwość sprzedaży i zakupu instrumentu bazowego, po konkretnej, ustalonej cenie w ustalonym okresie, który inaczej nazywa się terminem wykonania opcji. Opcja może być umową zawartą na rynku nieregularnym lub przedmiotem obrotu na giełdzie.

CFD na akcje Facebooka

Kupując kontrakty CFD oparte o akcje Facebooka, inwestor ma możliwość otrzymywania dywidendy lub zarabiania na spadkach kursów tych akcji.  Jest to rynek wysoce spekulacyjny, lecz może przynieść spore zyski. W sporym uproszczeniu polega on na zarabianiu na zmianach cen wybranej przez inwestora akcji. Chcąc rozpocząć handel CFD z Facebookiem możesz przyjrzeć się ofertom poniższych brokerów:

  • TMS
  • XTB
  • City Index
  • eToro

Jeśli szukasz dużej zagranicznej spółki, w którą można zainwestować pieniądze Facebook może być ciekawą propozycją do rozważenia. Pamiętaj, że decyzje o inwestycji należy podjąć samodzielnie i uprzedzić ją szczegółową analizą rynkową.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

New Casinos

74-89% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel bei diesem Anbieter

79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter

Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen, als auch fallen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt

87.8% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Copyright 2022 forex-cfd.trading.com - CFDs, Futures, Turbos und Optionen sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko eines schnellen Kapitalverlusts. 71% bis 84% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim CFD-Handel. Sie müssen sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und dass Sie es sich leisten können, das wahrscheinliche Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.